Nâng cao năng lực cho CBCNV thực hiện chuyển đổi số trong Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn (TSHPCo)

Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tích hợp công nghệ kỹ thuật số vào mô hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí.

Sơ đồ quyết định công tác đại tu tổ máy theo phương pháp RCM trên phần mềm Quản lý kỹ thuật (PMIS)

Nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số TSHPCo đã nâng cao công tác truyền thông thay đổi nhận thức cho CBCNV được tiếp cận nhanh chóng và ứng dụng khoa học công nghệ, tích hợp công nghệ kỹ thuật số vào các mô hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, nâng cao năng lực cho CBCNV là một trong những giải pháp tăng tốc và bứt phá hoàn thành công cuộc chuyển đổi số và hướng tới doanh nghiệp hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số mang lại sự gắn kết chủ động trong công việc; Thúc đẩy văn hóa đổi mới và chuẩn bị cho khả năng thích ứng với biến đổi; Duy trì và đảm bảo sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cho đội ngũ cán bộ công nhân viên.

Đào tạo nội dung sử dụng AI trong môi trường số

Ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) vào hoạt động SXKD, tổ chức đào tạo chuyên đề “Chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp 4.0”; cử CBCNV tham gia đầy đủ các cuộc đào tạo, hội nghị, hội thảo về chuyển số do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và EVNGENCO2 tổ chức trực tiếp và trên E-learning; phần mềm quản lý kỹ thuật (PMIS), phần mềm quản lý đầu tư xây dựng (IMIS), công tác lập và lưu hồ sơ công việc đã được ứng dụng và thực tế MIS. Tổ chức thành công khóa đào tạo chuyên đề “Chuyển đổi số trong Nhà máy thủy điện Trung Sơn” Giúp Ban lãnh đạo, lãnh đạo Phòng/PXVH và cán bộ chủ chốt trong Công ty những kiến thức về một số giải pháp, quản lý & hoạch định nguồn nhân lực, quy trình vận hành quản lý nhà mày, xây dựng chiến lược cụ thể trong chuyển đổi số, an toàn thông tin và ứng cứu sự cố ATTT trong sản xuất và tiến tới tạo mô hình nhà máy thông minh

Đào tạo chuyên đề “Chuyển đổi số trong Nhà máy thủy điện Trung Sơn”

Với mục tiêu xây dựng TSHPCo trở thành doanh nghiệp số, Ban Lãnh đạo cùng nỗ lực của tập thể CBCNV tiếp tục nghiên cứu, nâng cao năng lực áp dụng các nền tảng công nghệ số, ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh, hướng tới mục tiêu đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa chi phí, gia tăng hiệu quả mọi hoạt động để góp phần tạo tiền đề thực hiện chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tin và ảnh: Lỷ Trung Sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *