Mã ngành, nghề kinh doanh Tên ngành, nghề kinh doanh
4221
Xây dựng công trình điện
Chi tiết: – Xây dựng mạng lưới đường dây truyền tải, phân phối điện và các công trình, cấu trúc có liên quan như: + Đường dây, mạng lưới truyền tải điện với khoảng cách dài. + Đường dây, mạng lưới truyền tải điện, đường cáp điện ngầm và các công trình phụ trợ ở thành phố. + Trạm biến áp. – Xây dựng nhà máy điện
4229
Xây dựng công trình công ích khác
4321
Lắp đặt hệ thống điện
3511 (Chính)
Sản xuất điện
Chi tiết: Thủy điện
3512
Truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: – Truyền tải điện – Phân phối điện
8559
Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo thực hành năng lực nghề nghiệp
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: – Tư vấn giám sát thi công công trình nhà máy thủy điện – Cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành chính sách nguồn nhân lực – Quản lý dự án (không bao gồm lập dự toán, tổng dự toán, chí phí đầu tư xây dựng công trình);
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn điện
4799
Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán lẻ điện
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn đầu tư xây dựng nhà máy điện, tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); Tư vấn đấu thầu;
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)