Chương trình tái định cư, Sinh kế và Phát triển dân tộc thiểu số (RLDP)

[:vi]Phần này xem xét các chính sách và khung pháp lý của Chính phủ Việt Nam và các chính sách của NHTG có liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường và tái định cư. Sau đó là phần so sánh hai chính sách. Do có những điểm khác nhau giữa chính sách của NHTG và chính sách của Chính phủ Việt Nam nên Dự án đề nghị việc được miễn thực hiện một số điều khoản trong các nghị định và các qui định liên quan đến chính sách bồi thường và tái định cư của Chính phủ Việt Nam. Sau đó, RP sẽ được lập và thực hiện theo RPF này.

Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cưUBND tỉnh Thành Hóa và Sơn La sẽ Thành lập Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư tại mỗi huyện trong vùng ảnh hưởng của dự án. Mỗi Hội đồng huyện này sẽ:
a) Đảm bảo rằng các cán bộ xã và DP được thông tin đầy đủ về nội dung của RPF này, các quyền lợi và hoạt động nêu trong RP.
b) Thực hiện kiểm kê và xác nhận kết quả điều tra DP và thống kê về đất, vật kiến trúc và các tài sản khác bị thiệt hại.
c) Sau khi nhận được vốn chuyển về từ Ban QLDA Thuỷ điện Trung Sơn, kịp thời chi trả đầy đủ tiền bồi thường và hỗ trợ cho DP, theo đúng mục đích và yêu cầu trong RP.
d) Hỗ trợ việc di dời của các hộ bị ảnh hưởng và trợ giúp đỡ họ trong quá trình khôi phục thu nhập và mức sống.
e) Tham gia khi cần thiết để đảm bảo các thủ tục khiếu kiện hoạt động hiệu quả.
f) Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của số liệu kiểm kê, tính pháp lý của đất đai, tài sản được bồi thường, hỗ trợ hoặc không được bồi thường, hỗ trợ trong phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Tải Tài liệu
[:]