TỔNG HỢP KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI (Từ 01/01/2015 đến 31/10/2016)

Hạng mục

Mục

Số lượng

Hình thức khiếu nại, tố cáo

Đơn thư

Bằng miệng

Khu vực lòng hồ huyện Quan Hóa Số khiếu nại nhận được 27 13 14
Số khiếu nại đã giải quyết 27
Số khiếu nại đang giải quyết
Số khiếu nại chưa giải quyết
Khu vực lòng hồ huyện

Vân Hồ

Số khiếu nại nhận được 15 15 15
Số khiếu nại đã giải quyết 15
Số khiếu nại đang giải quyết
Số khiếu nại chưa giải quyết
Khu tái định cư 2 & 3 Số khiếu nại nhận được 12 5 7
Số khiếu nại đã giải quyết 12
Số khiếu nại đang giải quyết
Số khiếu nại chưa giải quyết

Noi-dung-giai-quyet-khieu-nai-vung-long-ho-huyen-van-ho

Noi-dung-giai-quyet-khieu-nai-vung-long-ho-huyen-quan-hoa

Noi-dung-giai-quyet-khieu-nai-khu-vuc-tai-dinh-cu-so-3