Tổ chức chào hàng lần 2 gói thầu VH-NM-04“Cung cấp, lắp đặt bổ sung bình khí CO2 cho hệ thống cứu hóa nhà máy”

Thông tin chung

Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn; Địa chỉ: Tòa nhà VEAM, số 689 Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội; Điện thoại 04.37100 596; Fax 04.37100597

Phân loại: Dự án đầu tư

Tên gói thầu: VH-NM.04  “Cung cấp, lắp đặt bổ sung bình khí CO2 cho hệ thống cứu hỏa nhà máy”

Tên đự án: Dự án Thủy điện Trung Sơn

Nguồn vốn: Vốn đối ứng trong nước (GENC02)

Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 tháng.

Phương thức hợp đồng: Trọn gói

Tham dự thầu

Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.

Thời gian nhận HSDT từ ngày 05/12/2017  đến 09h ngày 12/12/2017.

Mua HSMT: Miễn phí

Địa điểm nhận HSDT: web site: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Mở thầu

Thời điếm mở thầu: 09h ngày 12/12/2017

Địa điểm mở thầu: web site: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Giá gói thầu: 493.020.000 VND  (Hai trăm năm mươi mốt triệu, chín trăm bảy mươi bốn nghìn, tám trăm đồng chẵn).

Bảo đảm dự thầu

Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh

Số tiền đảm bảo: 7.000.000  VND (Bảy triệu đồng chẵn)