Thông báo mời thầu gói thầu W-PM-03 “Sửa chữa, nâng cấp khu làm việc tại công trường thành khu làm việc và nhà ở phục vụ quản lý vận hành tại công trường – Dự án thủy điện Trung Sơn”

Tên bên mời thầu: Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn

Địa chỉ: Tòa nhà VEAM, số 689, đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Điện thoại/Fax: +84 (0) 043 7100596/ +84 (0) 043 7100597

Mã số thuế: 0105199463

1. Tên dự án: Thủy điện Trung Sơn

2. Tên các gói thầu mời thầu: W-PM-03 “Sửa chữa, nâng cấp khu làm việc tại công trường thành khu làm việc và nhà ở phục vụ quản lý vận hành tại công trường – Dự án thủy điện Trung Sơn”.

3. Nguồn vốn: Vốn vay WB.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB)

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00, ngày 04 tháng 03 năm 2019 đến trước 09 giờ 00, ngày 02 tháng 04 năm 2019 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành thư mời chào giá: Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn – Tòa nhà VEAM, số 689, đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Điện thoại/Fax: +84 (0) 43 7100596/ +84 (0) 43 7100597

8. Giá bán:  1.000.000,00 VND.

9. Bảo đảm dự thầu:

Gói thầu W-PM-03: 86.000.000,0 Đồng( Tám sáu triệu đồng Việt Nam).

10. Thời điểm đóng thầu 09 giờ 00’,  ngày 02 tháng 04 năm 2019.

11. Thời điểm mở thầu 09 giờ 30’,     ngày 02 tháng 04 năm 2019.

 

ĐẠI ĐIỆN HỢP PHÁP CỦA BÊN MỜI THẦU