Thông báo kết quả đấu thầu Gói thầu: W-RE-04 “Xây dựng hệ thống thủy lợi và nước sinh hoạt (TĐC số: 1,2 và 3) ở tỉnh Thanh Hoá”

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU

Gói thầu: W-RE-04 “Xây dựng hệ thống thủy lợi và nước sinh hoạt (TĐC số: 1,2 và 3) ở tỉnh Thanh Hoá”

Số hiệu gói thầu: W-RE-04

Mô tả: Xây dựng hệ thống thủy lợi và nước sinh hoạt (TĐC số: 1,2 và 3) ở tỉnh Thanh Hoá

Thời hạn hợp đồng: 06 tháng

Đồng tiền đánh giá: đồng Việt Nam

 

Nhà thầu được trao thầu:

Tên: Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Hùng Sơn và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng G9 Windows

Địa chỉ: Thanh Hóa, Việt Nam

Giá chào thầu khi mở thầu: 24.629.582.000 VNĐ

Giá đánh giá (ở loại tiền đánh giá): 20.636.624.419 VNĐ (đã tính đến giảm giá, hiệu chỉnh)

Giá hợp đồng:  20.636.624.419VNĐ (đãbao gồm các loại thuế, phí)

 

Các Nhà thầu được đánh giá:

Tên: Công ty Cổ phần Xây dựng 469

Địa chỉ: Nghệ An, Việt Nam

Giá chào thầu khi mở thầu: 32.195.605.000 VNĐ

Giá đánh giá (ở loại tiền đánh giá):

 

Tên: Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Quyết Thắng và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Nghệ An

Địa chỉ: Hà Nội, Việt Nam

Giá chào thầu khi mở thầu:  26.418.248.000 VNĐ

Giá đánh giá (ở loại tiền đánh giá):

(Các) Nhà thầu bị từ chối – Không có

 

Thông tin chung về gói thầu
Số tham chiếu của HĐ/gói thầu W-RE-04
Chịu sự xem xét trước Không
Mô tả HĐ/gói thầu Xây dựng hệ thống thủy lợi và nước sinh hoạt (TĐC số: 1,2 và 3) ở tỉnh Thanh Hoá
Thời hạn HĐ 06 tháng
Ngày ký HĐ   20/3/2014
Đồng tiền đánh giá Đồng Việt Nam
Thông tin chi tiết về từng nhà thầu  

Tên nhà thầu

   Địa chỉ Nhà thầu

Tình trạng

Giá đấu thầu khi mở thầu (VNĐ)

Giá đấu thầu được đánh giá (VNĐ)

Giá HĐ

(VNĐ)

Lý do từ chối

Công ty Cổ phần Xây dựng 469

Nghệ An, Việt Nam

Được đánh giá

32.195.605.000

26.397.177.229

 
Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Quyết Thắng và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Nghệ An

Nghệ An, Việt Nam

Được đánh giá

26.418.248.000

24.619.766.177

 
Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Hùng Sơn và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng G9 Windows

Thanh Hóa, Việt Nam

Được đánh giá

24.629.582.000

20.636.624.419

20.636.624.419