Thông báo gia hạn thời gian đóng và mở thầu gói thầu TV-05.CTC “Tư vấn khảo sát, thiết kế cảnh quan nhà máy và nhà truyền thống”

  1. Tên gói thầu: TV-05.CTC “Tư vấn khảo sát, thiết kế cảnh quan nhà máy và nhà truyền thống”..
  2. Tên dự án: Dự án Thủy điện Trung Sơn.
  3. Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: từ 09 giờ 00’, ngày 25 tháng 10 năm 2017 đến trước 9 giờ 00’, ngày 15 tháng 11 năm 2017 (trong giờ hành chính).
  4. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00’, ngày 15 tháng 11 năm 2017.

Thông tin đã đăng tải trên trang http://trungsonhp.vn

Nay Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn thông báo gia hạn với nội dung như sau:

– Thời điểm đóng thầu 9 giờ 00’, ngày 22 tháng 11 năm 2017.

– Thời điểm mở thầu 9 giờ 00’, ngày 22 tháng 11 năm 2017.

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi)./.