Mẫu GAF về “vai trò và trách nhiệm của người Quản lý gói thầu – Dự án thủy điện Trung Sơn”

Công ty TNHH MTV Thuỷ điện Trung Sơn

Người quản lý Gói thầu – Vai trò và trách nhiệm

MÔ TẢ VỀ VAI TRÒ CHUNG

Một người Quản lý gói thầu tại Công ty thuỷ điện Trung Sơn (TSHCo) chịu trách nhiệm về tính liêm khiết chung của một gói thầu từ khâu thiết kế và chuẩn bị đến khâu giám sát và chi trả cho nhà thầu. Người này không chịu trách nhiệm quản lý tiến độ thực hiện của gói thầu đó.

Người quản lý Gói thầu đưa ra sự đảm bảo chất lượng độc lập đối với sự liêm chính. Khi một cá nhân làm Người quản lý Gói thầu thì chỉ chịu trách nhiệm  trước Giám đốc TSHPCo chứ không chịu trách nhiệm trước phòng chức năng của mình hoặc trước bất kỳ sự quản lý của phòng chức năng nào khác.

Người này không được trực tiếp tham gia vào công tác chuẩn bị, đánh giá, trao thầu, đàm phán hoặc giám sát gói thầu mà người đó đang quản lý.

Vai trò của Người Quản lý Gói thầu chỉ là đan xen và bán thời gian.

NĂNG LỰC VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT

Một Người quản lý Gói thầu phải;

1.     Đã hoàn thành các kháo đào tạo sau:

·        Đào tạo về chống tham nhũng

·        Đào tạo về các dấu hiệu cảnh báo (“cờ đỏ”)

·        Đào tạo về đấu thầu của WB

·        Đào tạo về giám sát thi công

2.     Đã đọc, hiểu và kí ký kết Quy tắc Ứng xử của BQL dự án TĐ Trung Sơn

3.     Không có bất kỳ xung đột về lợi ích nào liên quan đến các gói thầu cụ thể được giao và đã kí Sổ đăng kí  xung đột lợi ích vì mục đích đó.

4.     Hiểu thấu đáo về nội dung và cách sử dụng danh mục kiểm tra kiểm soát nội bộ do TSHPCo tạo ra.

5.     Hiểu rõ quy trình khiếu nại và tố cáo  của TSHPMB

Các vai trò và trách nhiệm cụ thể

Đối với (các) gói thầu cụ thể được giao, Người Quản lý gói thầu sẽ phải kiểm tra và theo sát, khi cần thiết, rằng:

1.     Tất cả những nhân viên của TSHPMB liên quan đến (các) gói thầu đã xem và kí Sổ Đăng kí Xung đột Quyền lợi cho (các) gói thầu đó.

2.     Bảng kiểm về Sự tuân thủ Nội bộ đã được áp dụng và hoàn thành đúng cách suốt các giai đoạn của (các) gói thầu đó.

3.     Tiêu chuẩn  công bố thông tin về khiếu kiện và công tác đấu thầu và giám sát thi công của  TSHPCo được tuân thủ đối với (các) gói thầu đó.

4.     Báo cáo lên Quản lí cấp cao bất kì sự vi phạm đáng ngờ nào về Quy tắc ứng xử của TSHPCo.

 

5.     Bất kì khiếu nại hay tố cáo nào nhận được liên quan đến  (các) gói thầu đều được tạo điều kiện cần thiết và được xử lý đúng cách thông qua quy trình khiếu nại và tố cáo của TSHPCo, tôn trọng việc dấu tên của người  khiếu nại nếu được yêu cầu.

 

Chi tiết file mẫu tải về: tại đây