MẪU GAF VỀ: SỔ ĐĂNG KÝ MÂU THUẪN VỀ LỢI ÍCH – DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN

Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Son

Sổ Đăng ký Mâu thuẫn về Lợi ích

Chỉ dẫn:

1.     Sổ Đăng ký Mâu thuẫn về Lợi ích phải nằm dưới sự giám sát của một thành viên cao cấp của lãnh đạo TSHPMB.

2.     Sổ Đăng ký Mâu thuẫn về Lợi ích bao gồm một bộ 3 trang chỉ dẫn này và một (hoặc nhiều hơn nếu cần) các bảng theo định dạng được trình bày dưới đây cho từng Gói thầu.

3.      Sổ Đăng ký Mâu thuẫn về Lợi ích phải được hoàn thành trước khi Sơ tuyển (khi áp dụng đối với Hàng hoá và Công trình) hoặc Lập danh sách ngắn (đối với Tư vấn), đánh giá hồ sơ dự thầu và thêm một lần nữa vào lúc trao gói thầu và trước khi tiến hành giám sát. Lưu ý sự cần thiết phải đưa tất cả các nhà thầu phụ vào diện xem xét mâu thuẫn về lợi ích.

4.     Trước tiên, Sổ Đăng ký Mâu thuẫn về Lợi ích phải được hoàn thành bằng bản cứng có các chữ ký gốc, và bản scan sao lưu dự phòng theo hình thức điện tử phù hợp được bảo quản ở chỗ khác sao cho vào bất cứ thời điểm nào cũng có thể có được bản in cập nhật nhất.

5.     Trong mọi trường hợp, không cho phép thay đổi hoặc xoá bỏ bất kỳ hồ sơ lưu nào của Sổ Đăng ký Mâu thuẫn về Quyền lợi này.

Chi tiết tải về :Tại đây