Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TV2-03K

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-TĐTS ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TV2-03K “Tư vấn kiểm toán cho toàn dự án” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 18 – Dự án Thủy điện Trung Sơn. TSHPCo thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TV2-03K gồm các nội dung sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Kiểm toán VACO

2. Giá trúng thầu: 10.035.462.360 VNĐ

3. Loại hợp đồng: Trọn gói

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 25 tháng

5. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn.

5.1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Lý do: Không đáp ứng yêu cầu tại Mục 2 Chương III – Phần thứ nhất [Chỉ dẫn đối với nhà thầu] của HSMT.

5.2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.

Lý do: Không đáp ứng yêu cầu tại Mục 2 Chương III – Phần thứ nhất [Chỉ dẫn đối với nhà thầu] của HSMT.

6. Đề nghị đơn vị trúng thầu khi nhận được thông báo này, liên hệ với Chủ đầu tư để có kế hoạch hoàn thiện và ký kết hợp đồng. Thời gian từ ngày 25 đến 26/01/2017.