Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 – Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn

[:vi]Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 – Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn
– Sản lượng điện sản xuất:  651,28 triệu kWh.
– Doanh thu: 661,6 tỷ đồng.
– Lợi nhuận: 9,6 tỷ đồng.
– Số tiền nộp thuế: 166,82 tỷ đồng
– Các chỉ tiêu kỹ thuật:
+ Về điện tự dùng: Tỷ lệ điện tự dùng khi phát trung bình năm 2019 là 0,7%, đáp ứng kế hoạch giao.
+ Về sự cố tổ máy: Sự cố tổ máy trong năm là 0, suất sự cố là 0, tỉ lệ dừng máy do sự cố là 0 % đáp ứng kế hoạch giao.
+ Về tai nạn lao động: Trong năm 2019 không có tai nạn lao động.
+ Về dừng máy bảo dưỡng: Tỉ lệ dừng máy bão dưỡng năm 2019 là 2,75%, đáp ứng kế hoạch giao.
+ Về hệ số khả dụng: Hệ số khả dụng năm 2019 là 97,24%, đáp ứng kế hoạch giao.[:]