Tổ chức chào hàng lần 2 gói thầu VH-NM-04“Cung cấp, lắp đặt bổ sung bình khí CO2 cho hệ thống cứu hóa nhà máy”

This content is only available in Vietnamese. Please click the link below to switch to Vietnamese version.