Thông báo mời thầu Lô thầu số 2 (W-MW-03/L2) Thuộc Gói thầu W-MW-03 “Xây dựng các hạng mục tạo cảnh quan nhà máy thủy điện Trung Sơn”.

This content is only available in Vietnamese. Please click the link below to switch to Vietnamese version.