Thông báo mời thầu gói thầu W-PM-03 “Sửa chữa, nâng cấp khu làm việc tại công trường thành khu làm việc và nhà ở phục vụ quản lý vận hành tại công trường – Dự án thủy điện Trung Sơn”

This content is only available in Vietnamese. Please click the link below to switch to Vietnamese version.