Thông báo mời thầu gói thầu VH-NM.04 “Cung cấp, lắp đặt bổ sung bình khí CO2 cho hệ thống cứu hỏa nhà máy”

This content is only available in Vietnamese. Please click the link below to switch to Vietnamese version.