Công bố thông tin các báo cáo (i) Báo cáo kế hoạch quản lý môi trường xã hội (ESMP) sửa chữa, hoàn trả đường thi công vận hành; (ii) Báo cáo ESMP xây dựng cảnh quan và kiến trúc tổng thể; (iii) Báo cáo kế hoạch hành động tái định cư (RAP) sửa chữa và hoàn trả tuyến đường thi công vận hành

Bao cao lap ke hoach hanh dong TĐC sua chua va hoan tra tuy duong thi cong van hanh

Enviromental and Social Management Plan (final)

ESMP Report, package W-MW-03

ESMP_Canh quan

ESMP_Sua chua duong