Các tiêu chuẩn công bố thông tin về đấu thầu và giám sát thi công (cập nhật năm 2011)

Công ty TNHH MTV  Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo)

Các tiêu chuẩn công bố thông tin về đấu thầu và giám sát thi công

GIỚI THIỆU

Trong khi đề xuất những tiêu chuẩn này để THSPCo sự xem xét, đã cân nhắc các yêu cầu công bố thông tin, những điều cấm và/hoặc  khuyến nghị trong những tài kiệu sau:

·        Luật Đấu thầu, 2005

·        Luật Phòng, Chống Tham Nhũng, 2005

·        Các tiêu chuẩn về công bố thông tin của Bộ KH & ĐT

·        Các kết quả sơ bộ của thí điểm tại Việt Nam về Sáng kiến Minh bạch trong Lĩnh vực Xây dựng (CoST)

·        Hướng dẫn mua sắm bằng vốn vay IBRD và tín dụng IDA của WB, 2004

·        Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê Tư vấn bởi bên vay của WB, 2004

THSPCo  công bố thông tin về

Hai cấp độ:

–         Lịch sử giao dịch của từng gói thầu riêng lẻ

–         Lập báo cáo tổng hợp hàng quý (với tổng kết hàng năm) xuất phát từ lịch sử giao dịch của từng gói thầu cụ thể

Chi tiết tải về: Tại đây